Aktualności

Certyfikat EuroPsy – proces certyfikacji

Informujemy, że posiedzenia Komisji w 2020 roku odbywają się w następujących terminach: 26 marca 2020; 23 kwietnia 2020; 28 maja 2020; 25 czerwca 2020; 26 sierpnia 2020; 30 września 2020; 28 października 2020; 25 listopada 2020; 16 grudnia 2020.

(Maj 2018)

Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność poinformować o uzyskaniu możliwości przyznawania w naszym kraju Europejskiego Certyfikatu Psychologa (EuroPsy). Stwierdza on spełnienie standardów przygotowania zawodowego psychologa. Certyfikat jest przyznawany psychologom praktykom, a także psychologom akademickim, jeśli jednocześnie pracują jako praktycy  i spełniają wymagania EuroPsy.

Polskie Towarzystwo Psychologiczne jako członek założyciel Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Psychologicznych (EFPA) uzyskało zgodę na wprowadzenie w Polsce Certyfikatu EuroPsy.

Informacje ogólne

Celem EuroPsy jest promowanie swobodnego wykonywania usług psychologicznych krajach Europy, zapewnienie jednolitych i wysokich standardów świadczenia takich usług, oraz wprowadzenie Europejskiego Rejestru Psychologów, w którym zapisani  byliby psychologowie spełniający europejski poziom jakości przygotowania zawodowego. Europejski Rejestr Psychologów prowadzony jest przez EFPA w Internecie.

W Polsce przyznawaniem certyfikatu zajmować się będzie Krajowa Komisja Akredytacyjna (National Awarding Committee). Została ona powołana przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym, jednak EuroPsy dostępne będzie dla wszystkich psychologów, niezależnie od ich przynależności do różnych towarzystw czy stowarzyszeń.

Certyfikat ma charakter indywidualny i nadawany jest psychologowi na jego własny wniosek na 7 lat z możliwością odnowienia.

Współpraca z uczelniami

Krajowa Komisja Akredytacyjna stara się obecnie o włączenie uczelni do  procedury uzyskiwania EuroPsy. W Polsce jest kilkadziesiąt uczelni, które kształcą psychologów według różnych trybów: jednolite studia magisterskie 5-letnie, dwustopniowe: licencjat 3 lata + 2 lata studia magisterskie, oraz jedynie studia licencjackie.  Uczelnie prowadzące tylko studia na poziomie licencjackim nie mogą przystąpić do procedury EuroPsy.

Uczelnia, która przystąpi do procedury EuroPsy może uzyskać opinię o:

  1. Pełnej zgodności programu studiów z kryteriami kształcenia psychologicznego EuroPsy
  2. Częściowej zgodności (realizacji kryteriów w dużym stopniu)
  3. Niezgodności – czyli nie realizującą programu zgodnego z EuroPsy

Absolwenci uczelni A będą mieć najprostszą drogę do certyfikatu. Sam dyplom będzie stanowił świadectwo należytego wykształcenia.

Absolwenci uczelni B, będą proszeni o uzupełnienie wykształcenia w tych punktach, w których Uczelnia nie uzyskała zgodności z opisanymi standardami.

Absolwenci uczelni C (oraz Uczelni nie starających się o ocenę zgodności) będą musieli przedstawić szczegółowy przebieg edukacji a całość ich wykształcenia podlegać będzie weryfikacji, co podniesie koszt ich aplikacji; aby uzyskać certyfikat będą musieli uzupełnić wykształcenie wg wskazówek

W pierwszych 3 latach obowiązywać będą  2 ścieżki przyznawania certyfikatu:

  1. Ścieżka nr 1: dla doświadczonych praktyków
  2. Ścieżka nr 2: dla wstępujących w zawód psychologów

Certyfikat EuroPsy w pytaniach i odpowiedziach – FAQ

(Kwiecień 2018)

W zakładce FAQ znajdą Państwo informacje, w formie pytań i odpowiedzi, na temat wprowadzenia i działania Certyfikatu EuroPsy. Mamy nadzieję, że materiał ten pozwoli na rozwianie wielu Państwa wątpliwości związanych z EuroPsy. W przypadku braku odpowiedzi na jakieś pytanie prosimy o kontakt mailowy: kontakt@europsy.pl

Proces akredytacji Uczelni

(Marzec 2018)

Narodowy Komitet Akredytacyjny Certyfikatu EuroPsy (NAC) rozpoczął działania mające na celu zebranie informacji od polskich Uczelni kształcących psychologów o zgodności ich programów kształcenia z wymogami Certyfikatu EuroPsy. Uzyskanie tych informacji pozwoli uprościć procedurę starania się o przyznania Certyfikatu przez absolwentów Uczelni spełniających kryteria Certyfikatu EuroPsy. Osobą odpowiedzialną w zakresie oceny zgodności EuroPsy z programami nauczania jest dr hab. Adam Tarnowski prof. UW.

Uzyskaliśmy uprawnienia do nadawania Certyfikatu EuroPsy

(marzec 2018).

Z wielka radością informujemy, że EFPA przyznała Polsce prawo do  wydawania Certyfikatu EuroPsy polskim psychologom. W najbliższym czasie na naszych stronach pojawią się szczegółowe informacje odnośnie procedury.

ARCHIWUM