FAQ

 1. Czym jest EuroPsy?

EuroPsy to europejski standard kształcenia i szkolenia zawodowego psychologów ustanowiony przez EFPA (Europejską Federację Stowarzyszeń Psychologicznych). Każdy psycholog, który spełnia te standardy, może uzyskać Certyfikat i zostać wpisany do Rejestru Europejskich Psychologów.

 1. Co jest wymagane, aby uzyskać EuroPsy?

Aby otrzymać certyfikat EuroPsy należy spełnić 3 warunki:

 1. posiadać wykształcenie psychologiczne (w formacie 5 lat lub 3+2),
 2. odbyć roczną praktykę pod superwizą
 3. podpisać kodeks etyczny psychologa.

Obecnie obowiązują 2 ścieżki przyznawania certyfikatu:

Ścieżka dla doświadczonych praktyków (ukończone studia do 2015 roku), którzy powinni przedstawić:

 1. dyplom ukończenia wyższe uczelni
 2. udokumentować minimum 3 lata praktyki w ciągu ostatnich 5 lat
 3. podpisać kodeks etyczny psychologa

Ścieżka dla wstępujących w zawód psychologów, którzy powinni przedstawić:

 1. dyplom ukończenia wyższej uczelni wraz z 3 miesięczną praktyką w czasie studiów
 2. odbyć roczny staż pod superwizą i przedstawić ocenę kompetencji dokonaną przez superwizora
 3. podpisać kodeks etyczny psychologa

wszystkie szczegóły znajdują się w odnośnych zakładkach

3. Czy po studiach krótszych niż 5-letnie można uzyskać certyfikat EuroPsy?

W przypadku studiów krótszych niż 5-letnie wymagana jest weryfikacja suplementu do dyplomu z wykazem przedmiotów i punktów ECTS oraz należy opłacić pełną opłatę.

 1. Jakie są wymagania dotyczące wykształcenia?

EuroPsy wykorzystuje model referencyjny oceny treści i poziomu akademickich programów nauczania. Model ten nosi nazwę EuroPsyT – ramy edukacji i szkolenia psychologów w Europie. Jego założenia zostały ustanowione przez EFPA w 2001 roku.

 1. Kto decyduje o przyznaniu certyfikatu EuroPsy?

Każdy wniosek jest rozpatrywany przez Krajową Komisję Akredytacyjną (NAC). Nadzór nad Krajowymi Komisjami sprawuje Europejska Komisja Akredytacyjna (EAC), utworzona przez EFPA.

 1. Kto jest odpowiedzialny za rejestr certyfikatów EuroPsy?

Rejestr prowadzony jest przez biuro główne EFPA w Brukseli.

 1. Czy tytuł EuroPsy jest chroniony prawem?

EuroPsy został zarejestrowany w Europie jako znak towarowy. Ponadto, tytuł psycholog jest prawnie chroniony w większości europejskich krajów.

 1. Czy każdy psycholog może dostać EuroPsy?

Nie. Tylko psychologowie, którzy spełniają standardy edukacji (co najmniej 5 lat), odbyli  praktykę pod superwizją (co najmniej 1 rok) i podpisali oświadczenie o etycznym postępowaniu (Kodeks Etyczny), mogą uzyskać EuroPsy.

 1. Czy standardy w przygotowaniu do wykonywania zawodu psychologa są takie same we wszystkich krajach?

Istnieją różnice w kształceniu i szkoleniu zawodowym psychologów w Europie. Dlatego postanowiono wprowadzić EuroPsy jako wspólny europejski standard jakości przygotowania do zawodu.

 1. Czy EuroPsy upoważnia mnie do wykonywania zawodu psychologa za granicą?

EuroPsy nie uprawnia do wykonywania zawodu psychologa ani w Polsce ani za granicą. Jest jednak poświadczeniem zgodności wykształcenia i praktyki ze standardami obowiązującymi w krajach europejskich. Uzyskanie EuroPsy poświadcza, iż osoba odebrała wykształcenie i odbyła praktykę według takich samych standardów, jakie obowiązują w krajach członkowskich (posiadających uprawnienie)  EuroPsy.

 1. Jaki jest oficjalny status EuroPsy?

EuroPsy jest standardem ustalonym przez psychologów zrzeszonych w EFPA. EFPA zrzesza psychologów w 37 krajach, w sumie ponad 300 000 osób.

 1. Czy EuroPsy jest licencją na wykonywanie zawodu?

Nie. Licencja, czyli prawo wykonywania zawodu może być przyznawana wyłącznie przez odpowiednie organy administracyjne (rządowe) w kraju.

 1. Czy certyfikat EuroPsy jest wymagany przez prawo?

Nie. Nie ma jeszcze wymogu, aby psychologowie uzyskali certyfikat EuroPsy. Ale EuroPsy może stanowić ułatwienie dla administracji państwowej w przygotowaniu przepisów regulujących prawa wykonywania zawodu psychologa.

 1. Czy psycholodzy posiadający certyfikat EuroPsy mogą praktykować w całej Europie?

Prawo europejskie pozwala obywatelom z państw członkowskich swobodnie się przemieszczać oraz pracować w każdym kraju UE. Jednakże prawo wykonywania zawodu psychologa w danym kraju podlega prawu tego kraju. Certyfikat EuroPsy może potwierdzić jakość przygotowania do zawodu zgodną ze standardami Europejskimi.

 1. W jaki sposób uczelnie mogą włączyć się w proces EuroPsy

Uniwersytety zapewniają edukację akademicką, która jest potrzebna psychologom do uzyskania EuroPsy. Certyfikat EuroPsy przyznawany jest jedynie osobom, które ukończyły pięć lat studiów psychologicznych w jednym z formatów:

 • Jednolite 5-letnie studia magisterskie
 • 3-letnie studia licencjackie + 2 letnie studia magisterskie z psychologii

Polskie uczelnie zostały zaproszone do porównania programów kształcenia z wymogami EuroPsy. Lista uczelni, których program jest zgodny z wymogami EuroPsy będzie opublikowana na początku września 2018 roku.

Osoby kończące uczelnie, których program nie jest zgodny z wymogami EuroPsy mogą uzyskać certyfikat pod warunkiem nadrobienia braków w wykształceniu. Różnice programowe będą wskazane przez Komisję Krajową (NAC) po weryfikacji dokumentów.

 1. Czy EuroPsy obowiązuje w całej Europie?

Tak. EuroPsy ma zastosowanie do wszystkich krajów, których stowarzyszenia psychologiczne są członkami EFPA, tj. 28 krajów UE i 8 innych krajów europejskich.

 1. Kto płaci za EuroPsy?

Koszty kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym praktyki, które są potrzebne do spełnienia wymogów EuroPsy ponosi wnioskujący psycholog. Ponadto wnioskodawca ponosi opłatę certyfikacyjną wnoszoną do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego na rzecz Krajowej Komisji Akredytacyjnej (NAC) w wysokości:

 • W ścieżce dla doświadczonych praktyków opłata wynosi: 350 pln dla członków PTP oraz 550 pln dla osób nie będących członkami PTP
 • W ścieżce dla wstępujących w zawód psychologów opłata wynosi: 250 pln dla członków PTP oraz 450 dla osób nie będących członkami PTP

Preferencyjne opłaty dla członków PTP spowodowane są faktem, że PTP wnosi co roku opłatę członkowską do EFPA w wysokości 5 000 euro oraz prowadzi administrację (rejestr, stronę internetową etc.) ze składek członkowskich.

 1. Kto ustanawia standardy EuroPsy?

Standardy zostały opracowane przez europejską grupę roboczą EuroPsy. Nadzorowanie standardów leży obecnie w gestii EFPA, która ustanawia tak zwane rozporządzenia EuroPsy. Zajmuje się tym Europejska Komisja Akredytacyjna (EAC) i  Rada Wykonawcza EFPA.

 1. W jaki sposób EuroPsy odnosi się do europejskiej dyrektywy 2005/36 /WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych?

Psycholog jest zawodem regulowanym w rozumieniu dyrektywy europejskiej 2005/36 / WE z dnia 7 września 2005 r. Uznawanie kwalifikacji opiera się na „systemie ogólnym”, czyli na zasadzie wzajemnego uznawania dyplomów między państwami członkowskimi. Nie jest ono automatyczne, jak w przypadku zawodów włączanych do „systemu sektorowego” (architekci, stomatolodzy, lekarze itp.). ). Dyrektywa jest obecnie poddawana weryfikacji. Specjaliści spełniający wymogi „wspólnych ram szkoleniowych” ustanowionych przez Komisję Europejską otrzymają w przyszłości „automatyczne” uznawanie przygotowania zawodowego (bez konieczności wyrównywania braków). EFPA zaproponowała EuroPsy jako podstawę dla „wspólnych ram szkolenia” dla psychologów.

 1. Czy EuroPsy jest legitymacją zawodową?

Tak i nie. EuroPsy można uznać za „legitymację zawodową” zgodnie z obecną dyrektywą europejską 2005/36 / WE. Może on ułatwić międzynarodową mobilność psychologów poprzez przyspieszenie wymiany informacji między państwami członkowskimi o wykształceniu i przygotowaniu do zawodu.

 1. Jak zdobyć Certyfikat EuroPsy ?

Psycholog musi wypełnić formularz zgłoszeniowy (wkrótce do pobrania ze strony www.europsy.pl) i przesłać go wraz z wymaganymi dokumentami do Krajowej Komisji Akredytacyjnej.

 1. Jaki jest okres ważności Certyfikatu EuroPsy?

Certyfikat jest przyznawany na okres 7 lat. W trakcie tych 7 lat psycholog jest zobowiązany do rozwoju zawodowego, a przed końcem tego okresu psycholog musi złożyć wniosek o przedłużenie Certyfikatu na kolejny okres.

 1. W jaki sposób Certyfikat EuroPsy promuje mobilność?

Certyfikat EuroPsy ułatwia mobilność transgraniczną, zapewniając Europejski wzorzec kwalifikacji i dostarczając informacji na temat kwalifikacji psychologa. Może to przyspieszyć proces uznania kwalifikacji psychologa przez właściwe organy. EuroPsy jest Legitymacją zawodową zgodnie z obowiązującą dyrektywą europejską 2005/36 / WE. Został on zaproponowany jako podstawa dla wspólnych Ram Szkolenia dla psychologów w zweryfikowanej Dyrektywie.

23Jak długi jest okres przejściowy („grandparenting”)?

Okres przejściowy, podczas którego psychologowie ze znacznym doświadczeniem zawodowym mogą uzyskać Certyfikat EuroPsy, trwa trzy lata, począwszy od daty rozpoczęcia EuroPsy w danym kraju. Wszystkie ustalenia przejściowe mają się zakończyć w 2020 r.

 1. Czy studenci mogą aplikować o Certyfikat EuroPsy?

Nie. Wniosek wymaga ukończonego studiów akademickich trwających co najmniej 5 lat oraz co najmniej jednego roku praktyki nadzorowanej.

 1. Czy EuroPsy uznaje tytuł licencjata z psychologii ?

Nie. Stopień licencjata z psychologii nie ma osobnego statusu w kontekście EuroPsy. Wymagane jest ukończenie studiów akademickich trwających co najmniej 5 lat.

 1. Czy EuroPsy wymaga tytułu magistra ?

Tak. Ale tytuł magistra powinien opierać się na 5-letnim programie nauczania. Jeśli dyplom został przyznany na podstawie krótszego programu nauczania, musi nastąpić dodatkowa edukacja.

 1. Czy nauczyciele akademiccy również mogą uzyskać EuroPsy ?

Certyfikat jest przyznawany psychologom praktykom. Jeśli psycholog akademicki spełnia wymagania szczególnie dotyczące praktyki, to może otrzymać Certyfikat. Jednak nadzorowana praktyka musi odbyć się pod opieką psychologia praktyka. Tego typu praktyka jest postrzegana jako odmienna od praktyki nauczyciela i/lub badacza.

 1. Czy nauczyciele psychologii również kwalifikują się do EuroPsy ?

Nie, chyba że pracują również jako psychologowie praktycy i spełniają standardowe wymagania EuroPsy.

 1. Czy trzeba mieszkać w kraju UE, aby uzyskać EuroPsy ?

Nie. Wymagane jest aby stowarzyszenie członkowskie EFPA w kraju zgodziło się wprowadzić EuroPsy i otrzymało uprawnienia do jego nadawania. Musi też zostać powołany Krajowy Komitet Akredytacyjny w tym kraju.

 1. Jaka jest wartość dodana EuroPsy w porównaniu z tytułem magistra uzyskanym na europejskim uniwersytecie ?

Nie wszystkie stopnie magisterskie spełniają wymagania EuroPsy, ponieważ mogą różnić się czasem trwania i / lub treścią. EuroPsy zaświadcza, że ​​psycholog ukończył co najmniej rok nadzorowanej praktyki po uzyskaniu dyplomu magistra i że posiadacz zobowiązał się do prowadzenia praktyki zgodnie ze standardami etycznymi.

 1. Czy EuroPsy może być pomocne w wyszukaniu psychologa?

Tak. Rejestr EuroPsy ma funkcję wyszukiwania, która pozwala znaleźć psychologa w określonym obszarze geograficznym i dziedzinie praktyki/specjalizacji. Rejestr podaje również inne szczegóły, takie jak język używany przez psychologa.

 1. Czy wszyscy europejscy psychologowie znajdują się w rejestrze EuroPsy?

Nie. Rejestr zawiera wyłącznie nazwiska psychologów, którzy uzyskali certyfikat zgodności z wymaganiami EuroPsy.

 1. Czy rejestr EuroPsy obejmuje również psychiatrów ?

Nie. Psychiatra to inny zawód w medyczny.

 1. Jakie jest zastosowanie EuroPsy dla odbiorców usług psychologicznych ?

EuroPsy pomaga odbiorcom w rozróżnianiu dostawców usług psychologicznych. Nie obejmuje usługodawców o niższym wykształceniu (np. stopień licencjata z psychologii). Nie obejmuje również specjalistów z tytułem magistra psychologii, którzy nie ukończyli nadzorowanej praktyki lub nie czują się zobowiązani do przestrzegania norm etycznych.

 1. W jaki sposób EuroPsy chroni odbiorców usług psychologicznych ?

EuroPsy daje konsumentom jasne i łatwo dostępne informacje na temat wykwalifikowanych psychologów. EuroPsy zapewnia odbycie przez psychologa odpowiedniego kształcenia oraz posiadania doświadczenia zawodowego. Gwarantuje także, że psycholog będzie działał zgodnie z kodeksem etycznym zawodu psychologa.

 1. Jakie są standardy etyczne EuroPsy ?

EuroPsy wymaga od psychologów podpisania tak zwanego Meta Kodeksu Etycznego EFPA, nadrzędnego kodeksu, który dotyczy wszystkich europejskich psychologów. Wymaga także od psychologów przestrzegania kodeksu etycznego kraju, w którym praktykują.

 1. Jak złożyć skargę na psychologa? ?

Możesz złożyć skargę do krajowego stowarzyszenia psychologów. W Polsce jest to Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

 1. Co się dzieje, gdy psycholog narusza kodeks etyczny ?

Każdy klient może złożyć skargę do krajowego stowarzyszenia psychologów (adres można znaleźć na stronie internetowej). Sąd Koleżeński Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zbada sprawę i wysłucha obie strony. Sąd Koleżeński PTP może zadecydować o różnych sankcjach wobec psychologa naruszającego przepisy Kodeksu etycznego. W przypadku poważnego naruszenia w Rejestrze EuroPsy zostanie umieszczona adnotacja, wskazując, że psycholog nie spełnia już standardów EuroPsy, a Certyfikat EuroPsy utraci ważność. W mniej poważnych przypadkach EuroPsy może zostać zawieszone na określony czas.

 1. Czy EuroPsy udziela również informacji na temat specjalności psychologów ?

Tak. Rejestr EuroPsy i Certyfikat EuroPsy określają, w której dziedzinie praktyki psycholog wykazał swoje kompetencje.

 1. Czy można skonsultować się z psychologiem z innego kraju? ?

Tak, rejestr EuroPsy pomaga znaleźć psychologa z innego europejskiego kraju.

 1. Gdzie znajdę rejestr EuroPsy ?

Rejestr można znaleźć w Internecie pod linkiem: http://www.efpa.eu/europsy/register.

 1. Czy mogę zaufać psychologom wymienionym w rejestrze EuroPsy ?

Tak. W ocenie psychologów, zanim uzyskają Certyfikat EuroPsy, stosuje się rygorystyczną procedurę weryfikacji kwalifikacji. Co więcej, psychologowie muszą ustawicznie rozwijać swoją wiedzę i to również jest weryfikowane.

 1. Czy rejestr EuroPsy jest aktualny ?

Tak, rejestr EuroPsy jest aktualizowany co najmniej raz w miesiącu.

 1. Czy EuroPsy obejmuje tylko psychologów w opiece zdrowotnej?

Nie. EuroPsy obejmuje wszystkie obszary psychologii stosowanej.

 1. Czy EuroPsy zaświadcza, że psychologowie aktualizują swoją wiedzę ?

Tak. Psychologowie są zobowiązani poświęcić określoną ilość czasu na kontynuowanie rozwoju zawodowego i utrzymanie swoich kompetencji przez praktykę. Rozwój zawodowy jest oceniany w procedurze odnawiania EuroPsy.

 1. W jaki sposób pracodawcy mogą korzystać z EuroPsy?

Pracodawcy mogą korzystać z Rejestru EuroPsy, aby sprawdzić, czy kandydaci spełniają standardy EuroPsy oraz określić, w której dziedzinie praktyki psycholog wykazał swoje kompetencje.