Klauzula obowiązku informacyjnego dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Psychologiczne, z siedzibą przy ul. Stawki
  5/7, 00-183 Warszawa. Z Administratorem można skontaktować się:
  – listownie na ww. adres korespondencyjny,
  – pod nr tel.: 22 831 13 68,
  – za pośrednictwem adresu e-mail: ptp@psych.uw.edu.pl.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD:
  Paweł Maliszewski, adres
  e-mail: iod@perfectinfo.pl.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu udzielenia psychologom wsparcia w uzyskaniu certyfikatu EuroPsy, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne i doradcze na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy, organy państwowe. Odbiorcą danych będzie także Europejska Federacja Towarzystw Psychologicznych z siedzibą w Brukseli, wydająca certyfikaty EuroPsy.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 15 lat od momentu wydania certyfikatu. Okres przechowywania danych może zostać wydłużony na wypadek ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa ich podania uniemożliwi uzyskanie certyfikatu.
 7. Na zasadach określonych w RODO, osobie, której dane przetwarzane są w związku z ubieganiem się o certyfikat EuroPsy, przysługuje prawo do:
  – dostępu do treści swoich danych i uzyskania ich kopii,
  – żądania sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.