Ogólne założenia systemu EuroPsy

Założenia systemu EuroPsy 2021

Szczegółowe rozporządzenia wraz z szablonami dokumentów będą umieszczone po uzyskaniu przez Polską Komisję Akredytacyjną EuroPsy uprawnień certyfikacyjnych”. Ilekroć mowa o Europejskim Certyfikacie Psychologicznym, oznacza on podstawowy Europejski Certyfikat Psychologa (EuroPsy) opisany w preambule.

Artykuł 1EuroPsy obejmuje standardy kształcenia i praktyki psychologów
Artykuł 2Psycholog jest uprawniony do wpisu do Europejskiego Rejestru Psychologów EuroPsy (zwanego dalej Rejestrem) i posiadania EuroPsy jeśli:

a.       Ukończył minimum pięcioletnie (300 ECTS) studia psychologiczne, na uniwersytecie lub innej instytucji uprawnionej do nadawania tytułu „psychologa”.

b.      Odbył udokumentowany staż jako psycholog – praktyk pod superwizją, nie krótszy niż 1 rok w pełnym wymiarze pracy (lub odpowiednio dłuższy w przypadku niższego wymiaru czasu pracy) i uzyskał pozytywną ocenę opiekuna – superwizora (punkt „b” dotyczy wyłącznie Ścieżki dla wstępujących w zawód psychologów) oraz

c.       Złożył do właściwej komisji pisemne zobowiązanie do przestrzegania zasad określonych w Meta-Kodeksie Etycznym EFPA (Europejskiej Federacji Towarzystw Psychologicznych) oraz w Kodeksie etyczno – zawodowym psychologa towarzystwa psychologicznego właściwego dla kraju, w którym wykonuje praktykę.

Artykuł 3Po zaakceptowaniu dokumentów wymienionych w Artykule 2., psycholog zostanie wpisany do Rejestru oraz zostanie mu przyznany Certyfikat EuroPsy.
Artykuł 4Certyfikat EuroPsy jest ważny przez 7 lat od daty wydania, o ile nie został odnowiony.
Artykuł 5W celu odnowienia Certyfikatu EuroPsy, może on zostać ponownie wydany psychologowi, który:

a.       Może udokumentować podtrzymanie kompetencji zawodowych w formie określonej liczby godzin praktyki psychologicznej, kontynuacji edukacji oraz rozwoju zawodowego

b.       Złożył do właściwej komisji pisemne zobowiązanie do przestrzegania zasad określonych w MetaKodeksie Etyki Zawodowej EFPA oraz w Kodeksie etyczno – zawodowym psychologa towarzystwa psychologicznego właściwego dla kraju, w którym wykonuje praktykę.

Artykuł 6Treść i wygląd Certyfikatu EuroPsy określa wzór.
Artykuł 7We wniosku o przyznanie Certyfikaty EuroPsy powinny znaleźć się informacje dotyczące: wykształcenia akademickiego, stażu pod superwizją  (w tym: kompetencje i specjalizacja, w której kwalifikacje zdobywał psycholog ubiegający się o wpis do Rejestru), doświadczenia zawodowe.
Artykuł 8W europejskim Rejestrze znajdą się następujące informacje:

·         Imię, nazwisko i adres (domowy lub adres miejsca pracy) psychologa;

·         Uzyskane wykształcenie;

·         Kraj wykonywania praktyki psychologicznej;

·         Specjalizacja;

·         Data i miejsce certyfikacji przez właściwą komisję.

Artykuł 9Przyjmuje się, że psycholog wpisany do Rejestru posiada kwalifikacje niezbędne wykonywania samodzielnej praktyki psychologicznej w zakresie specjalizacji wymienionej we wniosku o certyfikację, o ile w kraju wykonywania praktyki nie istnieją dodatkowe wymagania dotyczące danej specjalizacji. Przepis dotyczy wszystkich krajów, w których towarzystwo członkowskie EFPA zaakceptowało EuroPsy wraz z jego przepisami.
Artykuł 10Przyjmuje się, że psycholog wpisany do Rejestru posiada kwalifikacje niezbędne wykonywania praktyki pod superwizją / niesamodzielnej praktyki psychologicznej w zakresie dowolnej specjalizacji w każdym kraju, którego towarzystwo członkowskie EFPA zaakceptowało EuroPsy wraz z jego przepisami.
Artykuł 11Wpis do Rejestru zostanie:

a)      Usunięty w następujących sytuacjach:

(i)                  Po wygaśnięciu ważności EuroPsy (por. Art. 4)

(ii)                Na wniosek psychologa

(iii)               Na skutek wyroku lub postępowania sądu lub innej uprawnionej instytucji zabraniającego psychologowi wykonywania zawodu psychologa (np. usunięcie z krajowego rejestru psychologów lub odebranie uprawnień do wykonywania zawodu);

b)      Zawieszony na skutek wyroku lub postępowania sąd lub innej uprawnionej instytucji zawieszającego prawa psychologa do wykonywania zawodu. Oznaczenie „Zawieszony” zostanie usunięte po upływie okresu zawieszenia w kraju.

Sekcja B. Instytucje przyznające
Artykuł 12Przyznawanie EuroPsy  oraz wpisywanie psychologów do Rejestru leży w kompetencji Europejskiej Komisji Certyfikacyjnej. Komisja deleguje uprawnienia do nadawania EuroPsy, zgodnie z Regulaminem, Krajowej Komisji Certyfikacyjnej w kraju, w którym towarzystwo członkowskie EFPA przyjęło EuroPsy wraz z Regulaminem.
Artykuł 13a)      W skład Europejskiej Komisji Certyfikacyjnej wchodzi Przewodniczący oraz do dwunastu innych Członków. Każdy z członków powinien reprezentować inne państwo członkowskie EFPA oraz główne obszary praktyki psychologicznej, z zapewnieniem równowagi pomiędzy psychologami-praktykami a psychologami akademickimi zaangażowanymi w edukację psychologów;

b)      Kandydaci są nominowani przez Towarzystwa Członkowskie. Członkowie są powoływani przez Komitet Wykonawczy EFPA na kadencję trwająca do czterech lat z możliwością jednokrotnej reelekcji;

c)       Członkowie są powoływani w taki sposób, aby każdego roku można było powołać trzech nowych członków.

Artykuł 14Europejska Komisja Certyfikacyjna sprawuje nadzór nad EuroPsy, jego Regulaminem oraz zgodnością Rejestracji oraz przyznawania EuroPsy z Regulaminem.

Do jej zadań należy:

a)      Przyjmowanie i ocena zgłoszeń od Towarzystw Członkowskich w celu utworzenia Krajowej Komisji Certyfikacyjnej;

b)      Delegowanie uprawnień do nadawania EuroPsy Krajowym Komisjom Certyfikacyjnym;

c)       Doradztwo Krajowym Komisjom Certyfikacyjnym;

d)      Zapewnienie zgodnej interpretacji Europejskich standardów przez poszczególne organy krajowe oraz koordynacja prac Krajowych Komisji Certyfikacyjnych;

e)      Nadzór nad prawidłowym wdrażaniem Regulaminów EFPA dotyczących EuroPsy przez poszczególne Krajowe Komisje Certyfikacyjne;

f)       Podejmowanie działań niezbędnych do zawieszenia działalności Krajowej Komisji Certyfikacyjnej jeśli istnieją dowody niewłaściwego zarządzania lub wykorzystanie Regulaminu EFPA dotyczącego EuroPsy;

g)      Rozpatrywanie odwołań od decyzji Krajowych Komisji Certyfikacyjnych;

h)      Przygotowanie , co dwa lata, raportu dla Komitetu Wykonawczego EFPA oraz dla Walnego Zgromadzenia EFPA;

i)        Utrzymywanie kontaktu z Przewodniczącymi Krajowych Komisji Certyfikacyjnych oraz organizowanie corocznych spotkań z Przewodniczącymi;

j)        Współpraca z Towarzystwami krajowymi w celu zlikwidowania przyczyn zawieszenia działalności Krajowej Komisji Certyfikacyjnej;

k)      Nadzór nad utrzymaniem Europejskiego Rejestru

l)        Występowanie jako ciało doradcze Komisji Europejskiej w sprawach dotyczących uznawania kwalifikacji psychologów w Europie.

Artykuł 15a)       EuroPsy w danym kraju przyznaje Krajowa Komisja Certyfikacyjna powołana przez krajowe Towarzystwo Członkowskie EFPA . Krajowa Komisja Certyfikacyjna otrzymuje uprawnienia do nadawania EuroPsy od Europejskiej Komisji Certyfikacyjnej. W krajach, w których istnieją inne reprezentatywne stowarzyszenia psychologów, Towarzystwo Członkowskie EFPA zobowiązane jest do współpracy z tymi stowarzyszeniami podczas powoływania Krajowej Komisji Certyfikacyjnej;

b)      Specjalistyczny Certyfikat EuroPsy przyznaje Specjalistyczna Krajowa Komisja Certyfikacyjna powoływana przez krajowe Towarzystwo Członkowskie EFPA. Specjalistyczna Krajowa Komisja Certyfikacyjna otrzymuje uprawnieninia do nadawania EuroPsy od Europejskiej Specjalistycznej Komisji Certyfikacyjnej.

Artykuł 16a)      W skład Krajowej Komisji Certyfikacyjnej wchodzi Przewodniczący i od czterech do ośmiu innych Członków. Członkowie Krajowej Komisji Certyfikacyjnej reprezentują główne obszary praktyki psychologicznej w danym kraju z zapewnieniem równowagi pomiędzy psychologami-praktykami a psychologami akademickimi zaangażowanymi w edukacje psychologów;

b)      Krajowa Komisja Certyfikacyjna powinna być reprezentatywna dla jak największej społeczności psychologów w danym kraju;

c)       Członków Krajowej Komisji Certyfikacyjnej powołuje krajowe Towarzystwo Członkowskie EFPA na okres do czterech lat z możliwością dwukrotnej reelekcji;

d)      Członkowie są powoływani w taki sposób, aby co cztery lata można było powołać dwóch nowych członków;

e)      W celu zachowania uprawnień do nadawania Certyfikatu EuroPsy (por. Art. 15), zmiany składu Krajowej Komisji Certyfikacyjnej wymagają pisemnej zgody Europejskiej Komisji Certyfikacyjnej.

Artykuł 17Do obowiązków Krajowej Komisji Certyfikacyjnej należy:

a)      Przedstawianie wszystkich swoich procedur do akceptacji Europejskiej Komisji Certyfikacyjnej;

b)      Określenie sposobu, w jaki kandydat ma przedstawić dowody posiadanych kompetencji zawodowych;

c)       Przygotowanie i publikacja listy uznawanych programów kształcenia psychologów, w tym określenie poziomu/rodzaju dyplomu;

d)      Doradztwo dla instytucji szkolnictwa wyższego w zakresie warunków uznawania programów kształcenia;

e)      Wydanie wskazówek do oceny kompetencji przez Superwizorów;

f)       Przygotowanie formularza deklaracji dotyczącej etyki zawodowej do podpisania przez kandydata;

g)      Określenie wysokości opłaty z tytułu kosztów administracyjnych uiszczanej przez kandydatów;

h)      Wskazanie osoby do kontaktu posiadającej uprawnienia dostępu do Rejestru;

i)        Rozpatrywanie indywidualnych wniosków o EuroPsy oraz informowanie kandydatów o przyczynach odrzucenia wniosku lub o przyznaniu EuroPsy;

j)        Wydawanie Certyfikatu EuroPsy psychologom;

k)      Prowadzenie spisu psychologów, którym przyznano EuroPsy;

l)        Archiwizowanie i przechowywanie materiałów aplikacyjnych kandydatów przez okres 15 lat;

m)    Przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności dla Europejskiej Komisji Certyfikacyjnej;

n)      Przygotowanie niezbędnych informacji oraz uczestnictwo w corocznych zjazdach Przewodniczących Krajowych Komisji Certyfikacyjnych;

o)      Występowanie jako ciało doradcze dla organów władzy w sprawach dotyczących uznawania kwalifikacji psychologów w kraju.

Artykuł 18Krajowej Komisji Certyfikacyjnej, która w opinii Europejskiej Komisji Certyfikacyjnej nie działa zgodnie z niniejszym Regulaminem EuroPsy, Europejska Komisja Certyfikacyjna odbiera przyznane uprawnienia do czasu usunięcia niezgodności z Regulaminem. Krajowa Komisja Certyfikacyjna nie może wydać żadnego Certyfikatu EuroPsy w okresie, na który odebrano jej uprawnienia.
Specjalistyczne Komisje Certyfikacyjne
Artykuł 19a)      W skład Specjalistycznej Komisji Certyfikacyjnej wchodzi Przewodniczący i do ośmiu Członków. Każdy powinien pochodzić z innego kraju członkowskiego EFPA;

b)      Specjalistyczna Komisja Certyfikacyjna powinna być reprezentatywna dla głównych dziedzin praktyki psychologicznej w danej specjalizacji, a w jej skład powinien wchodzić co najmniej jeden przedstawiciel uniwersytetu;

c)       Jeden z członków Specjalistycznej Komisji Certyfikacyjnej powinien pełnić funkcję łącznika z Europejską Specjalistyczną Komisją Certyfikacyjną oraz być jej członkiem;

d)      Kandydatów do Specjalistycznej Komisji Certyfikacyjnej nominuje Towarzystwo Członkowskie. Członkowie są powoływani przez Komitet Wykonawczy EFPA na okres do czterech lat z możliwością jednokrotnej reelekcji;

e)      Członkowie są powoływani w taki sposób, aby co dwa lata można było powołać dwóch nowych członków.

Artykuł 20Specjalistyczna Europejska Komisja Certyfikacyjna sprawuje nadzór nad Specjalistycznym EuroPsy w danej dziedzinie, oraz zapewnia zgodność Rejestracji oraz przyznawania Specjalistycznego EuroPsy z Regulaminem.

Do jej zadań należy:

a)      Przyjmowanie i ocena zgłoszeń od Towarzystw Członkowskich w celu utworzenia Krajowej Specjalistycznej Komisji Certyfikacyjnej;

b)      Delegowanie uprawnień do nadawania Specjalistycznego EuroPsy Krajowym Specjalistycznym Komisjom Certyfikacyjnym;

c)       Doradztwo Krajowym Specjalistycznym Komisjom Certyfikacyjnym i innym;

d)      Tworzenie stosownych ścieżek i standardów odbywania praktyki w danej dziedzinie;

e)      Określenie wysokości opłaty z tytułu kosztów administracyjnych uiszczanej przez kandydatów;

f)       Rozpatrywanie indywidualnych wniosków o Specjalistyczne EuroPsy oraz informowanie kandydatów o przyczynach odrzucenia wniosku lub o przyznaniu Specjalistycznego EuroPsy;

g)      Wprowadzanie informacji o obszarach specjalizacji poszczególnych psychologów do Rejestru oraz wydawanie Specjalistycznych Certyfikatów EuroPsy;

h)      Prowadzenie spisu psychologów, którym przyznano Specjalistyczne EuroPsy;

i)        Archiwizacja i przechowywanie dokumentów aplikacyjnych przez okres 15 lat;

j)        Wskazanie osoby do kontaktu posiadającej uprawnienia dostępu do Rejestru;

k)      Zapewnianie informacji o Specjalistycznym EuroPsy psychologom i innym.

Sekcja C. Procedura uzyskiwania Certyfikatu EuroPsy
Artykuł 23Ważność EuroPsy nie może być przedłużona poprzez ponowne złożenie wniosku o taki sam Certyfikat EuroPsy, a jedynie poprzez odnowienie zgodnie z Artykułem 5.
Artykuł 24Wniosek należy składać na formularzu podobnym, w formie i treści, do wzoru określonego w Załączniku, który będzie upubliczniony po otrzymaniu przez Polskę prawa certyfikacji. Wniosek musi zawierać informacje dotyczące wykształcenia akademickiego, stażu pod superwizją  (w tym: kompetencje i specjalizacja, w której praktykował psycholog aby uzyskać kwalifikacje do samodzielnej pracy). Wnioskodawca zobowiązany jest załączyć raport ze stażu poświadczony przez superwizora. Wnioskodawca, zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że będzie prowadził praktykę zawodową w zgodzie z kodeksem etycznym krajowego towarzystwa psychologów właściwego dla kraju, w którym będzie prowadzona praktyka.
Artykuł 25Krajowa Komisja Certyfikacyjna orzeka, czy kandydat spełnia kryteria opisane w Artykule 2. Komisja weryfikuje kompetencje w zawodowe oraz dziedziny, w których kandydat praktykował pod superwizją lub samodzielnie oraz decyduje, w której dziedzinie kwalifikacje kandydata są wystarczające do samodzielnej praktyki.
Artykuł 26Wniosek jest rozpatrywany po uiszczeniu stosownej opłaty.
Artykuł 27Krajowa Komisja Certyfikacyjna powinna zapoznać się ze złożoną dokumentacją i podjąć decyzję czy kandydat powinien przedstawić dodatkowe informacje. Kandydat zostanie poinformowany, czy Krajowa Komisja Certyfikacyjna potrzebuje dodatkowych informacji w ciągu 13 tygodni od złożenia wniosku i zaksięgowania opłaty.
Artykuł 28Jeśli wymagane jest uzupełnienie przedstawionych informacji, kandydat powinien zostać poinformowany o decyzji Krajowej Komisji Certyfikacyjnej w ciągu 13 tygodni od daty uzyskania dodatkowych informacji.
Artykuł 29Jeśli uzupełnienie przedstawionych informacji nie jest wymagane, kandydat powinien zostać poinformowany o decyzji Krajowej Komisji Certyfikacyjnej dotyczącej przyznania lub nieprzyznania EuroPsy w ciągu 13 tygodni od złożenia wniosku i zaksięgowania opłaty. W przypadku nieprzyznania EuroPsy, kandydat powinien otrzymać szczegółowy opis przyczyn podjętej decyzji.
Artykuł 30EuroPsy jest przyznawane psychologowi z datą, z którą został wprowadzony do Rejestru.
Artykuł 31W celu odnowienia Certyfikatu EuroPsy po upływie okresu, na który został przyznany (Artykuł 4) lub po ustaniu mocy przepisów przejściowych (Artykuł 38), kandydat zobowiązany jest złożyć wniosek zawierający dokumentację dotyczącą bieżących kompetencji do Krajowej Komisji Certyfikacyjnej właściwej dla kraju, w którym wykonuje praktykę zawodową lub kraju, w którym zamierza ją wykonywać.
Artykuł 32Wniosek o odświeżenie Certyfikatu powinien zawierać dokumenty potwierdzające utrzymanie kompetencji zawodowych w formie określonej liczby godzin praktyki psychologicznej oraz dalszego kształcenia i rozwoju zawodowego, zgodnie ze wskazaniami Krajowej Komisji Certyfikacyjnej właściwej dla kraju, w którym psycholog wykonuje praktykę zawodową lub kraju, w którym zamierza ją wykonywać.
Sekcja D. Procedura odwoławcza
Artykuł 33Kandydat, którego wniosek o EuroPsy został odrzucony przez Krajową Komisję Certyfikacyjną może złożyć odwołanie od tej decyzji do krajowego Towarzystwa Członkowskiego, załączając uzasadnienie odwołania.
Artykuł 34Krajowe Towarzystwo Członkowskie powołuje niezależną komisję doradczą, złożoną z co najmniej trzech  ekspertów, w celu rozpatrzenia odwołania. Komisja rozstrzyga o odwołaniu, dostarczając pisemne uzasadnienie, w ciągu 60 dni. Decyzję komunikuje kandydatowi Krajowa Komisja Certyfikacyjna. Niezależna komisja doradcza może zwrócić się o doradztwo do Europejskiej Komisji Certyfikacyjnej.
Artykuł 35W przypadku odrzucenia odwołania, kandydatowi przysługuje prawo odwołania do Europejskiej Komisji Certyfikacyjnej (Artykuł 14f). Odwołanie takie należy złożyć w języku angielskim. W odwołaniu należy zawrzeć uzasadnienie i podstawę, na jakiej składane jest odwołanie.
Artykuł 36Krajowe Towarzystwo Członkowskie, któremu cofnięto uprawnienia Krajowej Komisji Certyfikacyjnej może złożyć odwołanie od tej decyzji do Komisji Wykonawczej EFPA. Komisja Wykonawcza EFPA zwraca się do specjalnie powołanej komisji doradczej powołanej przez Przewodniczącego EFPA lub jego zastępcę.
Sekcja E. Przepisy końcowe
Artykuł  37Regulamin EFPA wraz załącznikami dotyczącymi EuroPsy jest uchwalany i może być zmieniany przez Walne Zgromadzenie EFPA większością względną 2/3 głosów.  Regulamin i zmiany obowiązują od dnia wskazanego przez Walne Zgromadzenie EFPA w chwili ich uchwalenia.
Artykuł 38a)      Przepisy przejściowe dotyczące podstawowego Certyfikatu EuroPsy obowiązują przez okres trzech lat od dnia ustanowienia Krajowej Komisji Certyfikacyjnej w danym kraju;

b)      Przepisy przejściowe dla każdego specjalistycznego Certyfikatu EuroPsy obowiązują przez okres trzech lat od dnia ustanowienia Krajowej Specjalistycznej Komisji Certyfikacyjnej w danym kraju;

c)       przepisy przejściowe dotyczące podstawowego Certyfikatu EuroPsy  obowiązują przez dodatkowe dwa lata od dnia ustanowienia Krajowej Specjalistycznej Komisji Certyfikacyjnej w danym kraju. Przepisy te odnoszą się wyłącznie do kandydatów do uzyskania Specjalistycznego Certyfikatu EuroPsy  wydawanego przez Krajową Specjalistyczną Komisję Certyfikacyjną;

d)      Wszystkie przepisy tymczasowe tracą moc w lipcu 2020 r.;

e)      Kandydaci, którzy uzyskali uprawnienia do wykonywania samodzielnej praktyki psychologicznej przyznawane przez instytucję uznaną przez Europejską Komisję Certyfikacyjną przed upływem okresu określonego w Artykule 38 punkt a) i d), oraz/lub spełniają kryteria i warunki praktykowania jako psycholog w kraju, w którym wykonują praktykę mogą zastąpić listę praktyk pod superwizją historią pracy po zakwalifikowaniu do wykonywania samodzielnej praktyki psychologicznej. W takim przypadku, w celu uzyskania certyfikatu EuroPsy, należy udokumentować ostatnie trzy lata lub analogiczny okres na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, samodzielnej praktyki psychologicznej, bieżące kompetencje oraz ciągły rozwój zawodowy. W takim przypadku kandydatowi ubiegającemu się o Certyfikat EuroPsy na mocy przepisów przejściowych przysługuje kolejne dwa lata po ustaniu mocy przepsów przejściowych (por. w punkcie a, b i c), na dowiedzenie że spełnia wymagania.

Artykuł 39Regulamin może zostać poszerzony o przepisy dotyczące Specjalistycznych Certyfikatów w poszczególnych dziedzinach psychologii, które mogą uzyskać wyłącznie posiadacze podstawowego Certyfikatu EuroPsy. Takie przepisy należy umieszczać w Załącznikach do tego Regulaminu, określających:

a)      Minima określające wymiar dodatkowego kształcenia  w punktach Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS) lub ewentualnie w godzinach, oraz zakres treściowy;

b)      Minima określające wymiar praktyki pod superwizją wyrażony w latach oraz minimalny wymiar suerwizji wyrażony w godzinach;

c)       Wymagania dotyczące ciągłego rozwoju zawodowego;

d)      Kompetencje, którymi należy się wykazać na koniec okresu superwizji;

e)      Wykorzystywany system rozwoju kompetencji, który powinien być proaktywny i wyczerpujący, aby zapewniać absolwentom psychologii wszystkie niezbędne kompetencje (zawodowe i miękkie) wymagane specjalizacją oraz  odnoszące się do wszystkich istotnych aspektów praktyki zawodowej, w tym etyki;

f)       Sposób dokumentowania dalszego kształcenia, praktyki, superwizji oraz kompetencji;

g)      Sposób oceny dokumentacji dalszego kształcenia, praktyki, superwizji oraz kompetencji;

h)      Ustalenia przejściowe, mające zastosowanie w okresie opisanym w Artykule38b, o treści analogicznej do opisanej w Artykule 38e treści dotyczącej podstawowego  EuroPsy.

Artykuł 40Regulamin EuroPsy jest rewidowany co najmniej raz na pięć lat przez Grupę Koordynująca EuroPsy (ECG), składającą się z Przewodniczącego EFPA, członka Komisji Wykonawczej oraz Przewodniczącego Europejskiej Komisji Certyfikacyjnej.

Na wniosek ECG, Komisja Wykonawcza dokonuje niezbędnych zmian w Regulaminie. Po przedstawieniu zmian Krajowym Komisjom Certyfikacyjnym zostaną one tymczasowo wdrożone do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia. W celu utrzymania zmian w mocy, muszą one zostać potwierdzone przez Walne Zgromadzenie.

3. Rejestr Certyfikowanych Psychologów EuroPsy
Artykuł 41Europejski Rejestr EuroPsy jest prowadzony i utrzymywany przez EFPA i składa się z list odpowiednio certyfikowanych psychologów dostarczanych przez Krajowe Komisje Certyfikacyjne.
Artykuł 42Europejski Rejestr zawiera imiona i nazwiska oraz informacje dotyczące wszystkich Certyfikowanych psychologów EuroPsy wraz ze wskazaniem posiadaczy Specjalistycznego Certyfikatu EuroPsy.
Artykuł 43Informacje zawarte w Kwestionariuszu Rejestracyjnym EuroPsy  znajdują się w Europejskim Rejestrze dostępnym online za pośrednictwem umożliwiającej przeszukiwanie strony internetowej (www.europsy-efpa.eu/).
Artykuł 44Wpisy do Rejestru danego kraju są aktualizowane na wniosek Krajowej Komisji Certyfikacyjnej po wydaniu, odnowieniu, cofnięciu lub wygaśnięciu EuroPsy. Rejestr jest aktualizowany po wydaniu Specjalistycznego Certyfikatu Eksperckiego, na wniosek Krajowej Komisji Certyfikacyjnej. Zmian w rejestrze może dokonywać wyłącznie EFPA oraz uprawniona Krajowa Komisja Certyfikacjna.