Procedura ubiegania się o certyfikat EuroPsy

UWAGA! Zgodnie z rekomendacjami Europejskiej Komisji Akredytacyjnej EuroPsy, od 1 lipca 2023 roku procedura jest ujednolicona dla grupy doświadczonych i wchodzących w zawód psychologów
Procedura przyznawania certyfikatów Aplikowanie o certyfikat odbywa się w trybie ciągłym wg. opisanej poniżej procedury i załączonych dokumentów.

O CERTYFIKAT MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ PSYCHOLOGOWIE SPEŁNIAJĄCY ŁĄCZNIE 3 KRYTERIA:

KRYTERIUM 1: Ukończone studia psychologiczne (5 letnie jednolite magisterskie lub w formacie 3+2) i posiadany tytuł magistra psychologii

Uwaga: Wszystkie osoby spełniające to kryterium mogą ubiegać się o certyfikat EuroPsy, jednak istnieją odrębne wymogi związane z dokumentowaniem wykształcenia:

1. Psychologowie, którzy ukończyli studia do końca 2015 roku:
– Przesyłają jedynie dyplom ukończenia studiów
– Dokonują opłaty standardowej informacje tutaj
2. Psychologowie, którzy ukończyli studia po 2015 roku na uczelni posiadającej Certyfikat Zgodności Europsy (lista uczelni tutaj):
– Przesyłają jedynie dyplom ukończenia studiów
– Dokonują opłaty standardowej informacje tutaj
3. Psychologowie, którzy ukończyli studia po 2015 roku na uczelni nie posiadającej Certyfikatu Zgodności Europsy (lista uczelni tutaj):
– Przesyłają dyplom ukończenia studiów oraz wypełnioną indywidualną Kartę Studiów (indywidualna karta ksztalcenia)
– Dokonują opłaty podwyższonej – informacje tutaj.

KRYTERIUM 2: Minimum rok praktyki psychologicznej pod superwizją.

1. Superwizja powinna mieć formę indywidualną i wymiar minimum 50 godzin.
2. Niezbędnym warunkiem jest dostarczenie podpisanego przez superwizora i wnioskodawcę dokumentu poświadczającego odbycie superwizji w formie opinii o kompetencjach i sugestii rozwojowych (Formularz 3 _Formularz-3-Opinia-o-kompetencjach)
3. Ze względu na specyfikę pracy, Komisja zdecydowanie rekomenduje by wstępujący w zawód psychologowie odbywali roczny staż pod opieką certyfikowanego opiekuna stażu EuroPsy. Opiekunowie stażu EuroPsy,
posiadają kwalifikacje zarówno do wprowadzania w zawód psychologów, jak i do oceny kompetencji wg wymagań EuroPsy – Lista akredytowanych opiekunów stażu

KRYTERIUM 3: Pisemne zobowiązanie stosowania zasad etyki zawodowej oraz poddanie się jurysdykcji Sądu Koleżeńskiego PTP.

PRZEBIEG PROCESU CERTYFIKACJI:

KROK 1: Wypełnij formularze i dokonaj opłaty

Formularz 1 – dane osobowe_Formularz-1-dane-osobowe(1)
Formularz 2 – CV zawodowe_Formularz-2-CV zawodowe
Formularz 3 – Opinia o kompetencjach_Formularz-3-Opinia-o-kompetencjach
Formularz 4 – Pisemne zobowiązania_Formularz-4-pisemne-zobowiązania
Opłata – informacje tutaj

UWAGA! Komisja rekomenduje aby osoby wstępujące w zawód psychologa, oraz te, które ukończyły uczelnie nie posiadające certyfikatu zgodności EuroPsy, przed rozpoczęciem stażu, przesłały dokumenty potwierdzające wykształcenie i uzyskały potwierdzenie Komisji, że jest ono wystarczające do rozpoczęcia stażu. Działanie to jest bezpłatne i daje potwierdzenie, że psycholog nie musi uzupełnić wykształcenia,
gdyby było niezgodne ze standardami EuroPsy.

KROK 2: Prześlij dokumenty w pliku PDF

Prosimy o przesłanie formularzy wraz ze skanem dyplomu oraz dowodem opłaty drogą elektroniczną na adres: kontakt@europsy.pl

KROK 3: Rozpatrzenie aplikacji

Jeśli otrzymamy aplikację dwa tygodnie przed planowanym zebraniem Komisji, zostanie ona rozpatrzona na najbliższym zebraniu.

KROK 4: Przekazanie informacji zwrotnej przez Komisję NAC

Informacja o otrzymaniu certyfikatu wraz jego formą w pdf zostanie przesłana drogą elektroniczną w ciągu dwóch tygodni

KROK 5: Otrzymanie certyfikatu EuroPsy

Forma papierowa certyfikatu wraz z podpisami Komisji zostanie przesłana na wskazany w Formularzu 1 adres w ciągu miesiąca od posiedzenia Komisji.