Ścieżka dla doświadczonych praktyków

KRYTERIA

O certyfikat w tej ścieżce mogą ubiegać się psychologowie, spełniający łącznie 4 kryteria:

KRYTERIUM 1: Ukończone studia psychologiczne do końca 2017 roku (5 letnie jednolite magisterskie lub w formacie 3+2) i posiadany tytuł magistra psychologii

Uwaga: Wszystkie osoby z tytułem magistra mogą ubiegać się o certyfikat EuroPsy, jednak istnieją następujące wymagania dla różnych grup osób:

 1. Ukończenie studiów do końca 2015 roku:
  – Wymagane potwierdzenie wykształcenia: dyplom ukończenia studiów
  – Opłata standardowa informacje tutaj
 2. Ukończenie studiów w latach 2016-17 na uczelni posiadającej Certyfikat Zgodności Europsy (lista uczelni tutaj)
  – Wymagane potwierdzenie wykształcenia: dyplom ukończenia studiów
  – Opłata standardowa informacje tutaj
 3. Ukończenie studiów w latach 2016-17 na uczelni nie posiadającej Certyfikatu Zgodności Europsy
  – Wymagane potwierdzenie wykształcenia: dyplom ukończenia studiów oraz dostarczenie wypełnionej indywidualnie Karty Studiów (indywidualna karta ksztalcenia)
  – Opłata podwyższona – informacje tutaj.

KRYTERIUM 2: Co najmniej 3 lata udokumentowanej pracy lub niezależnej praktyki w ciągu ostatnich 6 lat jako psycholog praktyk

Uwaga: Wszelkie informacje o zatrudnieniu przedstawiane są w formie oświadczeń. W szczególnych przypadkach Komisja może prosić o przesłanie dokumentów poświadczających zatrudnienie. Zatrudnienie w wymienionym okresie powinno obejmować wymiar min. ½ etatu.

KRYTERIUM 3: W okresie wymienionym w warunku 2 praca minimum 1 rok pod superwizją

Uwaga: Superwizja może mieć formę koleżeńską, grupową, szkoleniową, relacji służbowej z podwładnym. Forma, sposób odbycia superwizji oraz przygotowanie oceny i informacji zwrotnej po superwizji znajdują się tutaj: Załacznik – Superwizja. Niezbędne jest dostarczenie podpisanego przez superwizora i wnioskodawcę dokumentu poświadczającego odbycie superwizji w formie opinii o kompetencjach i sugestii rozwojowych – Formularz 5 – Opinia o kompetencjach

KRYTERIUM 4: Pisemne zobowiązanie stosowania zasad etyki zawodowej oraz poddanie się jurysdykcji Sądu Koleżeńskiego PTP.

PROCEDURA

KROK 1: Wypełnij formularze i dokonaj opłaty
Formularz-1-dane-osobowe 
Formularz-2-CV 
Formularz-3-zadań-funkcji-realizowanych-w-miejscu-pracy
Formularz-4-rozwoju-zawodowego
Formularz 5 – Opinia o kompetencjach 
Formularz-6-pisemne-zobowiązania 
Opłata – informacje tutaj

KROK 2: Prześlij dokumenty w pliku PDF
Prosimy o przesłanie formularzy wraz ze skanem dyplomu oraz dowodem opłaty drogą elektroniczną na adres: kontakt@europsy.pl.

KROK 3: Rozpatrzenie aplikacji
Jeśli otrzymamy aplikację dwa tygodnie przed planowanym zebraniem Komisji, zostanie ona rozpatrzona na najbliższym zebraniu. Terminy zebrań w bieżącym roku znajdują się tutaj

KROK 4: Przekazanie informacji zwrotnej przez Komisję NAC
Informacja o otrzymaniu certyfikatu wraz jego formą w pdf zostanie przesłana drogą elektroniczną w ciągu dwóch tygodni

KROK 5: Otrzymanie certyfikatu EuroPsy
Forma papierowa certyfikatu wraz z podpisami Komisji zostanie przesłana na wskazany w Formularzu 1 adres w ciągu miesiąca od posiedzenia Komisji.