Dla Uczelni

 

Ze względu na zmiany kompetencji systemu EuroPsy Krajowa Komisja Akredytacyjna EuroPsy zawiesza czasowo przyjmowanie aplikacji o Certyfikaty zgodności programów.

Krajowa Komisja Akredytacyjna stara się obecnie o włączenie uczelni do  procedury uzyskiwania EuroPsy. W Polsce jest kilkadziesiąt uczelni, które kształcą psychologów według różnych trybów: jednolite studia magisterskie 5-letnie, dwustopniowe: licencjat 3 lata + 2 lata studia magisterskie, oraz jedynie studia licencjackie.  Uczelnie prowadzące tylko studia na poziomie licencjackim nie mogą przystąpić do procedury EuroPsy.

Uczelnia, która przystąpi do procedury EuroPsy może uzyskać opinię o:

  1. Pełnej zgodności programu studiów z kryteriami kształcenia psychologicznego EuroPsy
  2. Częściowej zgodności (realizacji kryteriów w dużym stopniu)
  3. Niezgodności – czyli nie realizującą programu zgodnego z EuroPsy

Absolwenci uczelni A będą mieć najprostszą drogę do certyfikatu. Sam dyplom będzie stanowił świadectwo należytego wykształcenia.

Absolwenci uczelni B, będą proszeni o uzupełnienie wykształcenia w tych punktach, w których Uczelnia nie uzyskała zgodności z opisanymi standardami.

Absolwenci uczelni C (oraz Uczelni nie starających się o ocenę zgodności) będą musieli przedstawić szczegółowy przebieg edukacji a całość ich wykształcenia podlegać będzie weryfikacji, co podniesie koszt ich aplikacji; aby uzyskać certyfikat będą musieli uzupełnić wykształcenie wg wskazówek.

Ankieta zgodności Europsy – Zasady opinii o zgodności programu studiów psychologicznych z wymaganiami certyfikatu EuroPsy

Krajowa Komisja Akredytacyjna EuroPsy, informuje, że dnia 30 września 2020 roku kończy się okres bezpłatnej procedury potwierdzania zgodności programów uczelni ze standardami EuroPsy. Aplikacje złożone do tego terminu będą rozpatrzone bezpłatnie. Od 1 października 2020 roku opłata za procedurę rozpatrzenia wniosku wynosi 1550 pln + VAT. Certyfikat zgodności programu wydawany jest bezpłatnie.